กิจกรรมฝึกอบรม การวางแผนการใช้เงิน นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมทักษะการ ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การปรับตัว/การอยู่ร่วมกับผู้อื่น) นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรม ให้ความรู้ และวิธีป้องกันตนเองจาก ไวรัส โควิด19 (Covid-19)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ผู้บริห…

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักเรียน-นักศึกษาใหม่ โดยนำนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 และ10 กรกฎาคม 2563 ผู…

กิจกรรม ทักษะการ ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต(ความเสี่ยง 5 ด้าน) โดยนำนักเรียน-นักศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหา…