ศูนย์ซ่อมสร้างอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center) บ้านหนองแห้ว ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี

วันที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลั…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึก…

ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ บรร…

อบรมศูนย์บ่มเพาะ และการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

อบรมศูนย์บ่มเพาะ และการเป็นผู้…

โครงการสัมมนาสร้างฝันสร้างอนาคต ด้วย Digital Marketing การตลาดออนไลน์

โครงการสัมมนาสร้างฝันสร้างอนาค…

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

แผนกการบัญชี แผนกการตลาด แผนกค…

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการ โครงงาน ของนักเรียน นักศึกษา ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

แผนกการบัญชี แผนกการตลาด แผนกค…

กิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564

กิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียนกองท…