กิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2564

กิจกรรมศึกษาดูงาน นักเรียนกองท…

อบรมเพิ่มเติมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ บริษัท KUBOTA อุดรธานี

อบรมเพิ่มเติมเทคโนโลยียานยนต์ส…

อบรมให้ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดและรถไฟฟ้า อู่ช่างมุ้ย อุดรธานี

อบรมให้ความรู้เทคโนโลยียานยนต์…

อบรมสื่อและช่องทางการประกอบธุรกิจ

อบรมสื่อและช่องทางการประกอบธุร…

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง)

กิจกรรมค่ายจิตอาสาบริการชุมชน …

คณะกรรมการฝ่ายหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติตตตามและประเมินการทำงาน ครั้งที่ 2

 คณะกรรมการฝ่ายหนุนเสริม …

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ…

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 2

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 2

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กิจกรรมพี่พบน้องครั้งที่ 1” กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…