หลักสูตรรายวิชา

3204 -2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3(4)
(Web page development package)


จุดประสงค์รายวิชา
  1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเว็บเพจ
2.  สามารถพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3.  เห็นคุณค่าความสำคัญของการพัฒนาเว็บเพจ

มาตรฐานรายวิชา
  1.  สามารถออกแบบเว็บเพจ
2.  สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บเพจ
3.  สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมทำเว็บเพจ

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Forntpage Express Microsoft Forntpage Macromedia Dreamwaver Namo Editot Flash หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยครอบคลุมการจัดข้อความ รูปภาพ การเชื่อมโยง การสร้างตาราง สร้างเฟรม การใช้ Layout การใช้ Layer การกำหนด Bahavior การผสม การสร้างฟอร์ม Multimedia การทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์

backgroud
  © Copyright 2015 By Chaipat Sarisit
Tel. 08-2121-9459  Email : Chaipatr10@gmail.com