ครูผู้สอน อบรมวิจัยในชั้นเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอ…

อบรมโครงการ การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน HPV ชนิดสองสายพันธ์

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื…

โครงการพัฒนาคุณภาพครูบุคลากรของอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและเทคนิคการสอน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรีย…

อบรมผู้นำ​ การสร้างสื่อออนไลน์​

Previous Next

อบรม Mis-School

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวล…

อบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนำ ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวล…

กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การคบเพื่อนต่างเพศ) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ประเภททุน 5 ปี

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้…

กิจกรรมฝึกอบรม การวางแผนการใช้เงิน นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…