อบรม Mis-School

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวล…

อบรมนักเรียน นักศึกษา แกนนำ ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวล…

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิท…

กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การคบเพื่อนต่างเพศ) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ประเภททุน 5 ปี

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ได้…

ร่วมแข่งขันเดินสวนสนาม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กองลูกเ…

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บร…

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมฝึกอบรม การวางแผนการใช้เงิน นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมทักษะการ ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การปรับตัว/การอยู่ร่วมกับผู้อื่น) นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติ การ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดย ครูผู้สอนได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิช…