โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บร…

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมฝึกอบรม การวางแผนการใช้เงิน นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมทักษะการ ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การปรับตัว/การอยู่ร่วมกับผู้อื่น) นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บ…

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติ การ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดย ครูผู้สอนได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิช…

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัด ทำแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 วิทยาลั…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู…

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 วิทยาลั…

กิจกรรม ให้ความรู้ และวิธีป้องกันตนเองจาก ไวรัส โควิด19 (Covid-19)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ผู้บริห…

กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักเรียน-นักศึกษาใหม่ โดยนำนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 และ10 กรกฎาคม 2563 ผู…