ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

ดร.ประสิทธิ์ อังกินันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวปิยะวรรณ คำศรี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสุวิทย์ แสนบุญ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ร.ต.ประสงค์ บุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกิตติยา ชานนตรี
ครูฝ่ายปกครอง
นายมรรคพล หาญวงศ์
ครูฝ่ายปกครอง
นายสุวิชัย ไชยสี
ครูฝ่ายปกครอง
ร.ต.อ. สมยศ ชนเวียน
ครูสอนลูกเสือ/รักษาความปลอดภัย
นายชัย ปะทัง
รักษาความปลอดภัย