แผนกสามัญ

นางสาวเสียงพิน เสือก่านคำ
ที่ปรักษาแผนกสามัญ
นางสาวรัตติกานต์ หว้านเครือ
หัวหน้าแผนกสามัญ
นางสาวสงวน ถาวรสวัสดิ์
ครูผู้สอน
นางสาวภิญญดา เพ็งโสภา
ครูผู้สอน
นางสาวเมทินี ศรีฮาตร
ครูผู้สอน
นางนุชจิฬา ราชคม
ครูผู้สอน
นายนิกร น้อยตะริ
ครูผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ชาญทอง ใจลังกา
ครูผู้สอน
นายวุฒินันท์ ชัยฤาชา
ครูผู้สอน
นายจาตุรงค์ ไชยชนะ
ครูผู้สอน