แผนกภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม
หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ
น.ส.นวมินทร์ จันทร์ลือชา
หัวหน้าแผนก
Francisco Coral Gobi
teacher
Nchine Azancho Rapheal Agha
teacher
Agnes Nahsang Voma
teacher
นายวรยุทธ สุทธะ
ครูผู้สอน
น.ส.พัชรี วาดวงษ์
ครูผู้สอน