แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายปริญญา พูลศิริ
ครูผู้สอน
นายธรรศ กอโพธิ์ศรี
ครูผู้สอน
นายฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ
ครูผู้สอน