แผนกคอมพิวเตอร์

นางสาวรุ่งอรุณร์ พลสุวรรณ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
นายชัยภัทร สาริสิทธิ์
ครูผู้สอน
นายสุวิทย์ แสนบุญ
ครูผู้สอน
นางสาวกิตติยา ชานนตรี
ครูผู้สอน
นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
INFORMATION