ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

นายเพชรจันทร์ โขลา
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
นางนงคราญ มงคลเคหา
งานบริการชุมชน
นางแสงเมือง บุรีเพีย
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นางสาวอุไรวรรณ สนชาวไพร
งานสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวสุภา ศรีอายุ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวจารุตา ไชยบุตร
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายสุเมธ เมฆวัน
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางรจนา พันชมภู
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวศศินิภา โยธชัย
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวกรกมล ช่างคำ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายจิรพัส พาสี
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายณัฐพล อันทะเกตุ
ฝ่ายบริการการศึกษา/งานสารสนเทศ
นายรังสันต์ ด่านประจำ
ฝ่ายบริการการศึกษา
น.ส.ศิริพร คำโพน
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายภานุวัฒน์ โชติพินิจ
ฝ่ายบริการการศึกษา
น.ส.อภิวันทน์ เมืองที
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายปิยพลธ์ ไชยคำ
ฝ่ายบริการการศึกษา
น.ส.วิภาพร อินทรีย์
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายชิตะพันธ์ ประถมทับ
ฝ่ายบริการการศึกษา
น.ส.จันทนา ลิอาจ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายปิยพงษ์ ฤทธิศักดิ์
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายพีระพงษ์ ราชคม
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายศราวุธ มงคลเคหา
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายชุมพร ภูบุญคง
ฝ่ายบริการการศึกษา