ฝ่ายวิชาการ

นางฟองคำ ราชคม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวเพ็ญณี แช่มค้า
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาววิไลพร รุ่งเรือง
งานวัดและประเมินผล
นางสาวหทัยรัตน์ ผ่องแผ้ว
หัวหน้างานทะเบียน
นางปราณี บุญสูง
ผู้ช่วยงานทะเบียน