ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวสงวน ถาวรสวัสดิ์
ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวปนัดดา ยิ่งคงดี
ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล