ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

น.ส.เสียงพิน เสือก่านคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ
นางสาวสุกัญญา หนูพวก
ผู้ช่วยงานฝ่ายแผนฯ