ฝ่ายทรัพยากร

นางสาวสุพรวรรณ ราชคม
ผู้จัดการ
นายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร/อาคารสถานที่
นายสมชาติ ราชคม
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร/การเงิน
นางสาวพลอยไพลิน ราชคม
ธุรการ/การเงิน
นายสุพศิน บุญสูง
ธุรการ/กยศ.
นางสาวสุมินตรา มีชัย
ธุรการ/การเงิน
นางสาวหทัยรัตน์ ผ่องแผ้ว
ธุรการ/ทะเบียน
นางสาวปนัดดา ยิ่งคงดี
ธุรการ/งานบุคคล
นางสาวศิริลักษณ์ แสงยศ
ธุรการ/การเงิน
นายกิตติวินท์ ธงวิชัย
ธุรการ/บัญชี
นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
งานสารสนเทศ
นายสมเดช บุญสูง
ฝ่ายอาคารสถานที่
นางปราณี บุญสูง
เจ้าหน้าที่/ทะเบียน
นายพีรพงษ์ ราชคม
เจ้าหน้าที่