กิจกรรมทักษะการ ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การปรับตัว/การอยู่ร่วมกับผู้อื่น) นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมทักษะการ
ใช้ชีวิตและการดำรงชีวิต (การปรับตัว/การอยู่ร่วมกับผู้อื่น) นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ประเภททุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. ซึ่งได้
รับเกียรติจาก วิทยากร ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี ด.ต.พชกร วงศ์พุฒ และคณะ มาให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
การรู้จักกันของนักเรียน การปรับตัวอยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรภายในสถาบันเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น