การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับสถานศึกษา

การจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา…