ประกาศเลื่อนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเลื่อนจัดการเรียนการสอนแ…

ประกาศเลื่อนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ณ ศูนย์กักตัวชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี แจ้งให้ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทราบว่าจะทำการเรียนการสอนแบบ ONLINE

กิจกรรม T-BAC ร่วมใจสู้ภัยโควิด-2019

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ…

สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวีคซีน Sinovac ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา กรอกแบบประเมินตนเอง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของไวรัส โคโรนา 2019

ประกาศ ขอความร่วมมือ นักเรียน …

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำ…