• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

อาจารย์สมชาติ ราชคม

อาจารย์สมชาติ ราชคม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

●งานวางแผนอัตรากำลัง ●งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

อาจารย์มรรคพล หาญวงศ์

อาจารย์มรรคพล หาญวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

●งานพัฒนาบุคลากร

อาจารย์เพ็ญณี แช่มค้า

อาจารย์เพ็ญณี แช่มค้า

●งานวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ●
อาจารย์ปนัดดา ยิ่งคงดี

อาจารย์ปนัดดา ยิ่งคงดี

●งานสวัสดีการบุคลากร●