• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเรียนต่อ ปวส.

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางวิชาชีพขั้นปานกลาง รวมทั้งความสามารถในการทำหน้าที่หัวหน้างานผู้ประกอบการและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยผู้จบการศึกษาระดับ ปวช.หรือสายสามัญชั้น ม.6 สามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ ใช้เวลา 2 ปี และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายสามัญหรือปริญญาตรีสายปฏิบัติการและเทคโนโลยีหรือเทียบเท่า

สาขาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เปิดสอนในระดับ ปวส.

สาขาเทคนิคยานยนต์

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

Previous
Next