• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเรียนต่อ ปวช.

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรีสายสามัญ เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทางวิชาชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ

สาขาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี เปิดสอนในระดับ ปวช.

สาขาช่างยนต์

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาภาษาต่างประเทศ

Previous
Next