แผนกอิเล็กทรอนิกส์

นายปริญญา พูลศิริ
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายธรรศ กอโพธิ์ศรี
ครูผู้สอน
นายชิตะพันธ์ ประถมทับ
ครูผู้สอน