แผนกสามัญ

นางสาวเสียงพิน เสือก่านคำ
ที่ปรักษาแผนกสามัญ
นางสาวรัตติกานต์ หว้านเครือ
หัวหน้าแผนกสามัญ
นางสาวสงวน ถาวรสวัสดิ์
ครูผู้สอน/ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภิญญดา เพ็งโสภา
ครูผู้สอน
นางสาวเมทินี ศรีฮาตร
ครูผู้สอน
นางนุชจิฬา ราชคม
ครูผู้สอน
นายนิกร น้อยตะริ
ครูผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ชาญทอง ใจลังกา
ครูผู้สอน
นายวุฒินันท์ ชัยฤาชา
ครูผู้สอน
นายจาตุรงค์ ไชยชนะ
ครูผู้สอน
นางสาวกรกมล ช่างคำ
ครูผู้สอน
นายเมธี อายุยืน
ครูผู้สอน