แผนกภาษาต่างประเทศ

นางสาวนวมินทร์ จันทร์ลือชา
หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ
Francisco Coral Gobi
teacher
นางสาวพัชรี วาดวงษ์
ครูผู้สอน
นายไชยยา แก้วชาตรี
ครูผู้สอน
นางสาวระชา พลเหลือง
ครูผู้สอน
David Peel
teacher