แผนกบัญชี

นางวรรณี กนกศีชริน
ที่ปรึกษา บัญชี(พิเศษ)
นางสาวอารญา พิกุลทอง
หัวหน้าแผนก
นายธนนันท์ อันตะยา
ครูผู้สอน
นางสาวเพ็ญณี แช่มค้า
ครูผู้สอน
นางสาวปิยะวรรณ คำศรี
ครูผู้สอน
นางสาวอลิษา ศรีสันต์
ครูผู้สอน
นางสาวปรางวลัยลักษณ์ รอบรู้
ครูผู้สอน
นางสาวจิราพร ฮาบเมืองซอง
ครูผู้สอน
นางสาวสุกัญญา หนูพวก
ครูผู้สอน
นางสาวนันทิกานต์ พลภักดี
ครูผู้สอน
นางสาวกัญญารัตน์ จุดจันทึก
ครูผู้สอน
นางสาวเมทิกา ราชคม
ครูผู้สอน