แผนกช่างยนต์

นายไพรัตน์ พิกุลทอง
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายอุทัย คะดิษฐ์
ครูผู้สอน
นายวีระพันธ์ ธิปัน
ครูผู้สอน
นายอุทัย ไพรสณฑ์
ครูผู้สอน
นายไก่ จันทาวัน
ครูผู้สอน
นายสุวิชัย ไชยสี
ครูผู้สอน
นายธัญพิสิษฐ์ ลีลาศ
ครูผู้สอน
นายอุเทน จันทร์สม
ครูผู้สอน
นายมรรคพล หาญวงศ์
ครูผู้สอน
นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง
ครูผู้สอน
นายอนุพงค์ พันนุมา
ครูผู้สอน
นายอภิชา ไชยช่วย
ครูผู้สอน
นายณัฐธเนศ การิสุข
ครูผู้สอน
นายศักดิ์มงคล แก้วกันหา
ผู้ช่วยสอน
นายทศวรรษ วิรุณพันธ์
ผู้ช่วยสอน
นายวิกิต เกิดแสง
ครูผู้สอน