แผนกคอมพิวเตอร์

นางสาววิไลพร รุ่งเรือง
หัวแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายชัยภัทร สาริสิทธิ์
ครูผู้สอน
นายสุวิทย์ แสนบุญ
ครูผู้สอน
นางสาวกิตติยา ชานนตรี
ครูผู้สอน
นายภานุพงษ์ แวงวรรณ
ครูผู้สอน
นายยุทธศาสตร์ พุทธบาล
ครูผู้สอน
นางสาวพัชรี ชาบุญเรือง
ครูผู้สอน
นางสาววรรณิสา เชื้อคำฮด
ครูผู้สอน
นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
INFORMATION