แผนกการตลาด

นางสาวกรณิกา บัวทองสิงห์
หัวหน้าแผนกการตลาด
นางเอื้ออารี วงษ์พรหม
ครูผู้สอน
นางสาวสมบัติ ภูริศรี
ครูผู้สอน
นางสาวชนัญชิดา ละดาดาษ
ครูผู้สอน
นางสาวหทัย รู้บุญ
ครูผู้สอน
นายนุชนภา อันทะโส
ครูผู้สอน
นายปิยพลธ์ ไชยคำ
ครูผู้สอน
นางสาวจันทนา ลิอาจ
ครูผู้สอน
นางสาวอังคณา สิงห์แก้ว
ครูผู้สอน