• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์

อาจารย์ภิญญดา เพ็งโสภา

อาจารย์ภิญญดา เพ็งโสภา

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์สงวน ถาวรสวัสดิ์

อาจารย์สงวน ถาวรสวัสดิ์

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์รัตติกานต์ หว้านเครือ

อาจารย์รัตติกานต์ หว้านเครือ

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์เมทินี ศรีฮาตร

อาจารย์เมทินี ศรีฮาตร

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์นุชจิฬา ราชคม

อาจารย์นุชจิฬา ราชคม

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์นิกร น้อยตะริ

อาจารย์นิกร น้อยตะริ

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
ว่าที่ ร.ต.ชาญทอง ใจลังกา

ว่าที่ ร.ต.ชาญทอง ใจลังกา

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์วุฒินันท์ ชัยฤาชา

อาจารย์วุฒินันท์ ชัยฤาชา

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์เมธี อายุยืน

อาจารย์เมธี อายุยืน

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์กรกมล ช่างคำ

อาจารย์กรกมล ช่างคำ

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์อารีย์รัตน์ ฮามวงศ์

อาจารย์อารีย์รัตน์ ฮามวงศ์

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์
อาจารย์ประจักษ์ ผ่องอำพันธ์

อาจารย์ประจักษ์ ผ่องอำพันธ์

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์