• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อาจารย์แผนกภาษาต่างประเทศ

อาจารย์พิไรกุล แก้วคำงาม

อาจารย์พิไรกุล แก้วคำงาม

ที่ปรึกษาแผนกภาษาต่างประเทศ
อาจารย์นวมินทร์ จันทร์ลือชา

อาจารย์นวมินทร์ จันทร์ลือชา

หัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ
อาจารย์พัชรี วาดวงษ์

อาจารย์พัชรี วาดวงษ์

อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ไชยยา แก้วชาตรี

อาจารย์ไชยยา แก้วชาตรี

อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ระชา พลเหลือง

อาจารย์ระชา พลเหลือง

อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ
David Simon Peel

David Simon Peel

อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ
Keith Paul Himsworth

Keith Paul Himsworth

อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ
Emalyn Bofill Chaivirathpong

Emalyn Bofill Chaivirathpong

อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ