• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อาจารย์แผนกช่างยนต์

อาจารย์สุวิชัย ไชยสี

อาจารย์สุวิชัย ไชยสี

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
อาจารย์ไพรัตน์ พิกุลทอง

อาจารย์ไพรัตน์ พิกุลทอง

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์อุทัย คะดิษฐ์

อาจารย์อุทัย คะดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์วีระพันธ์ ธิปัน

อาจารย์วีระพันธ์ ธิปัน

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ไก่ จันทาวัน

อาจารย์ไก่ จันทาวัน

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ ลีลาศ

อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ ลีลาศ

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์มรรคพล หาญวงศ์

อาจารย์มรรคพล หาญวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงสว่าง

อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์อนุพงค์ พันนุมา

อาจารย์อนุพงค์ พันนุมา

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ณัฐธเนศ การิสุข

อาจารย์ณัฐธเนศ การิสุข

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ภัควัต แสงศรีภูมิ

อาจารย์ภัควัต แสงศรีภูมิ

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ชาตรี จิณารักษ์

อาจารย์ชาตรี จิณารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์กิตติชัย ฟูมบุญ

อาจารย์กิตติชัย ฟูมบุญ

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ชุมพร ภูบุญคง

อาจารย์ชุมพร ภูบุญคง

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์
อาจารย์ศราวุธ มงคลเคหา

อาจารย์ศราวุธ มงคลเคหา

อาจารย์ประจำสาขาช่างยนต์