• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์วิไลพร รุ่งเรือง

อาจารย์วิไลพร รุ่งเรือง

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ชัยภัทร สาริสิทธิ์

อาจารย์ชัยภัทร สาริสิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สุวิทย์ แสนบุญ

อาจารย์สุวิทย์ แสนบุญ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สมชาติ ราชคม

อาจารย์สมชาติ ราชคม

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ภานุพงษ์ แวงวรรณ

อาจารย์ภานุพงษ์ แวงวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์วรรณิสา เชื้อคำฮด

อาจารย์วรรณิสา เชื้อคำฮด

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ยุทธศาสตร์ พุทธบาล

อาจารย์ยุทธศาสตร์ พุทธบาล

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์อุรวี จิตตะธรรมะ

อาจารย์อุรวี จิตตะธรรมะ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ