• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อาจารย์แผนกการตลาด

อาจารย์กรณิกา บัวทองสิงห์

อาจารย์กรณิกา บัวทองสิงห์

หัวหน้าแผนกการตลาด
อาจารย์เอื้ออารี วงษ์พรหม

อาจารย์เอื้ออารี วงษ์พรหม

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์หทัย รู้บุญ

อาจารย์หทัย รู้บุญ

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์ชนัญชิดา ละดาดาษ

อาจารย์ชนัญชิดา ละดาดาษ

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์นุชนภา อันทะโส

อาจารย์นุชนภา อันทะโส

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์บรรจง จินดาคำ

อาจารย์บรรจง จินดาคำ

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์กันยา วะระวาลัย

อาจารย์กันยา วะระวาลัย

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์จันทนา ลิอาจ

อาจารย์จันทนา ลิอาจ

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์นิลเนตร แก้วคำงาม

อาจารย์นิลเนตร แก้วคำงาม

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
อาจารย์ชุติมณทน์ ดั้นเมฆ

อาจารย์ชุติมณทน์ ดั้นเมฆ

อาจารย์ประจำสาขาการตลาด