• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
กิจกรรมปีการศึกษา2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

Facebook Comments
0