ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

น.ส.เสียงพิน เสือก่านคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวนันทิกานต์ พลภักดี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายธนนันต์ อันตะยา
งานความร่วมมือ MOU
นางนุชจิฬา ราชคม
งานส่งเสริมการผลิต การค้าและการประกอบธุรกิจ
นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวกรณิกา บัวทองสิงห์
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์