• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อาจารย์เสียงพิน เสือก่านคำ

อาจารย์เสียงพิน เสือก่านคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Sample Description

อาจารย์นันทิกานต์ พลภักดี

อาจารย์นันทิกานต์ พลภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

●งานนโยบายและแผน ●งานประกันคุณถาพและมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์ธนนันท์ อันตะยา

อาจารย์ธนนันท์ อันตะยา

●งานความร่วมมือ (MOU)●
อาจารย์เอื้ออารี วงษ์พรหม

อาจารย์เอื้ออารี วงษ์พรหม

●งานส่งเสริมการผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ●
อาจารย์ณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์

อาจารย์ณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์

●งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ●
อาจารย์กรณิกา บัวทองสิงห์

อาจารย์กรณิกา บัวทองสิงห์

●งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์●