ฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

นายเพชรจันทร์ โขลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
นางนงคราญ มงคลเคหา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
นางแสงเมือง บุรีเพีย
งานค้นหาคัดกรอง คัดเลือกผู้เรียน
นางสาวอุไรวรรณ สนชาวไพร
งานความสัมพันธ์กับชุมชน
นางสาวสุภา ศรีอายุ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวจารุตา ไชยบุตร
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายสุเมธ เมฆวัน
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางรจนา พันชมภู
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวศศินิภา โยธชัย
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายณัฐพล อันทะเกตุ
ฝ่ายบริการการศึกษา/งานสารสนเทศ
นางสาวศิริพร คำโพน
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายภานุวัฒน์ โชติพินิจ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายอภิวันท์ เมืองที
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาววิภาพร อินทรีย์
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายปิยพงษ์ ฤทธิศักดิ์
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายพีระพงษ์ ราชคม
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายศราวุธ มงคลเคหา
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายชุมพร ภูบุญคง
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาวชุติมณทน์ ดั้นเมฆ
ฝ่ายบริการการศึกษา
นางสาววิลาวัลย์ หมื่นฤทธิ์
ฝ่ายบริการการศึกษา
นายธีรศักดิ์ ชักช้ำ
ฝ่ายบริการการศึกษา