• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ฟองคำ ราชคม

อาจารย์ฟองคำ ราชคม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

●แผนกวิชา

อาจารย์สงวน ถาวรสวัสดิ์

อาจารย์สงวน ถาวรสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

●งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

อาจารย์เมทินี ศรีฮาตร

อาจารย์เมทินี ศรีฮาตร

●งานวัดผลและประเมินผล●
อาจารย์วุฒินันท์ ชัยฤาชา

อาจารย์วุฒินันท์ ชัยฤาชา

●งานวิทยาการและห้องสมุด●
อาจารย์ธนนันท์ อันตะยา

อาจารย์ธนนันท์ อันตะยา

●งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี●
อาจารย์ธีรภัทร์ แก้วรอด

อาจารย์ธีรภัทร์ แก้วรอด

●งานสื่อการเรียนการสอน●