ฝ่ายวิชาการ

นางฟองคำ ราชคม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสงวน ถาวรสวัสดิ์
งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
นางสาวเมทินี ศรีฮาตร
งานวัดและประเมินผล
นางสาวหทัยรัตน์ ผ่องแผ้ว
หัวหน้างานทะเบียน
นายวุฒินันท์ ชัยฤาชา
งานวิทบริการและห้องสมุด
นายธนนันท์ อันตะยา
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายณัฐพงษ์ พงษ์ศาสตร์
งานสื่อการเรียนการสอน