• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายปัญญา ประวะโข

นายปัญญา ประวะโข

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ปิยะวรรณ คำศรี

อาจารย์ปิยะวรรณ คำศรี

●ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา●

งานกิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษ

อาจารย์สุวิทย์ แสนบุญ

อาจารย์สุวิทย์ แสนบุญ

●งานกิจการนักเรียน นักศึกษา●

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

อาจารย์รัตติกานต์ หว้านเครือ

อาจารย์รัตติกานต์ หว้านเครือ

งานครูที่ปรึกษา
อาจารย์ไพรัตน์ พิกุลทอง

อาจารย์ไพรัตน์ พิกุลทอง

●งานปกครอง●
อาจารย์มรรคพล หาญวงค์

อาจารย์มรรคพล หาญวงค์

●งานปกครอง●
อาจารย์นิลเนตร แก้วคำงาม

อาจารย์นิลเนตร แก้วคำงาม

●งานสวัสดิการนักเรียน ●
อาจารย์จิราพร ฮาบเมืองซอง

อาจารย์จิราพร ฮาบเมืองซอง

●งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน●