ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

ดร.เพชร ราชคม
ผู้รับใบอนุญาต
นางสาวสุพรวรรณ ราชคม
ผู้จัดการ
ผศ.(พ)ดร.นาคพล เกินชัย
ที่ปรึกษา
นางทัศนีย์ ขวัญส่ง
ที่ปรึกษา
นายปรีชา สะตะ
ที่ปรึกษา
ดร.ประสิทธิ์ อังกินันทน์
ที่ปรึกษา
ดร.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์
ที่ปรึกษา
ดร.ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตน์
ที่ปรึกษา
ดร.อัชฌพร อังกินันทน์
ที่ปรึกษา
นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม
ผู้อำนวยการ