• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาจารย์ศุภกิจ ราชคม

อาจารย์ศุภกิจ ราชคม

ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
อาจารย์สมชาติ ราชคม

อาจารย์สมชาติ ราชคม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาจารย์วีระพันธ์ ธิปัน

อาจารย์วีระพันธ์ ธิปัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาจารย์เมทิกา ราชคม

อาจารย์เมทิกา ราชคม

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ
อาจารย์จันฑิมา มิยกรณ์

อาจารย์จันฑิมา มิยกรณ์

●งานบริหารงานทั่วไป●
อาจารย์พลอยไพลิน ราชคม

อาจารย์พลอยไพลิน ราชคม

●งานบัญชีและงบประมาณ●
อาจารย์สุมินตรา มีชัย

อาจารย์สุมินตรา มีชัย

●งานบัญชีและงบประมาณ●
อาจารย์ศิริลักษณ์ แสงยศ

อาจารย์ศิริลักษณ์ แสงยศ

●งานบัญชีและงบประมาณ●
อาจารย์กิตติวินท์ ธงวิชัย

อาจารย์กิตติวินท์ ธงวิชัย

●งานบัญชี●
อาจารย์ปนัดดา ยิ่งคงดี

อาจารย์ปนัดดา ยิ่งคงดี

●งานบริหารงานทั่วไป●
อาจารย์ฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ

อาจารย์ฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ

●งานกองทุน กยศ.●
อาจารย์สุพศิน บุญสูง

อาจารย์สุพศิน บุญสูง

●งานพัสดุ●
อาจารย์อนุพงษ์ พันนุมา

อาจารย์อนุพงษ์ พันนุมา

●งานอาคารสถานที่●
อาจารย์วรรณวิสา เชื้อคำฮด

อาจารย์วรรณวิสา เชื้อคำฮด

●งานประชาสัมพันธ์●
อาจารย์ฟองคำ ราชคม

อาจารย์ฟองคำ ราชคม

●หัวหน้างานทะเบียน●
อาจารย์หทัยรัตน์ ผ่องแผ้ว

อาจารย์หทัยรัตน์ ผ่องแผ้ว

●งานทะเบียน●
อาจารย์รัตนาภรณ์ กุลดวงจันทร์

อาจารย์รัตนาภรณ์ กุลดวงจันทร์

●เจ้าหน้าที่●