ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมชาติ ราชคม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายมรรคพล หาญวงค์
งานพัฒนาบุคลากร
นางสาวปนัดดา ยิ่งคงดี
งานสวัสดิการบุคลากร
นางสาวเพ็ญณี แช่มค้า
งานวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ