ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสุพรวรรณ ราชคม
ผู้จัดการ
นายศุภกิจ ราชคม
รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวพลอยไพลิน ราชคม
ธุรการ/การเงิน
นางสาวอังคณา สิงห์แก้ว
งานกองทุน กยศ.
นางสาวสุมินตรา มีชัย
งานบัญชีและงบประมาณ
นางสาวศิริลักษณ์ แสงยศ
งานบัญชีและงบประมาณ
นายกิตติวินท์ ธงวิชัย
งานบัญชี
นางสาวปนัดดา ยิ่งคงดี
งานบริหารงานทั่วไป
นายอนุพงษ์ พันนุมา
งานอาคารสถานที่
นายสุพศิน บุญสูง
งานพัสดุ
นางฟองคำ ราชคม
งานทะเบียน
นาวสาวหทัยรัตน์ ผ่องแผ้ว
งานทะเบียน
นางสาวเมทิกา ราชคม
งานประชาสัมพันธ์