• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

นายเพชรจันทร์ โขลา

นายเพชรจันทร์ โขลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

●งานส่งเสริมอาชีพชุมชน

อาจารย์นงคราญ มงคลเคหา

อาจารย์นงคราญ มงคลเคหา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

●งานบริการวิชาชีพชุมชน

อาจารย์อุไรวรรณ สนชาวไพร

อาจารย์อุไรวรรณ สนชาวไพร

●งานความสัมพันธ์กับชุมชน●
อาจารย์แสงเมือง บุรีเพีย

อาจารย์แสงเมือง บุรีเพีย

●งานค้นหาคัดกรอง คัดเลือกผู้เรียน●

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในชุมชน งานบริหารจัดการรับนักเรียนเชิงปริมาณ

อาจารย์เสียงพิน เสือก่านคำ

อาจารย์เสียงพิน เสือก่านคำ

●งานส่งเสริมอาชีพชุมชน●
อาจารย์นุชนภา อันทะโส

อาจารย์นุชนภา อันทะโส

●งานแนะแนวการศึกษา และอาชีพในชุมชน●

อาจารย์แผนกการตลาด

อาจารย์นันทิกานต์ พลภักดี

อาจารย์นันทิกานต์ พลภักดี

●งานบริการวิชาชีพชุมชน●

อาจารย์แผนกการบัญชี

อาจารย์หทัย รู้บุญ

อาจารย์หทัย รู้บุญ

●งานส่งเสริมอาชีพชุมชน●

อาจารย์แผนกการตลาด

อาจารย์ประพัฒน์ ราชคม

อาจารย์ประพัฒน์ ราชคม

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ชุติมณทน์ ดั้นเมฆ

อาจารย์ชุติมณทน์ ดั้นเมฆ

●งานความสัมพันธ์กับชุมชน●

อาจารย์แผนกการตลาด

อาจารย์จิราพร ฮาบเมืองซอง

อาจารย์จิราพร ฮาบเมืองซอง

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกการบัญชี

อาจารย์จารุตา ไชยบุตร

อาจารย์จารุตา ไชยบุตร

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์สุภา ศรีอายุ

อาจารย์สุภา ศรีอายุ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์สุเมธ เมฆวัน

อาจารย์สุเมธ เมฆวัน

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ศศินิภา โยธชัย

อาจารย์ศศินิภา โยธชัย

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์รจนา พันชมภู

อาจารย์รจนา พันชมภู

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ภานุวัฒน์ โชติพินิจ

อาจารย์ภานุวัฒน์ โชติพินิจ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์อภิวันทน์ เมืองที

อาจารย์อภิวันทน์ เมืองที

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

ชมรมนาฏศิลป์ คาบาเรต์ (Cabaret) Cover Dance

อาจารย์วิภาพร อินทรีย์

อาจารย์วิภาพร อินทรีย์

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์จันทนา ลิอาจ

อาจารย์จันทนา ลิอาจ

●งานความสัมพันธ์กับชุมชน●

อาจารย์แผนกการตลาด

อาจารย์ธีรศักดิ์ ชักช้ำ

อาจารย์ธีรศักดิ์ ชักช้ำ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ปิยพงษ์ ฤทธิศักดิ์

อาจารย์ปิยพงษ์ ฤทธิศักดิ์

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ

อาจารย์ฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

งานกองทุน กยศ.

อาจารย์นิลเนตร แก้วคำงาม

อาจารย์นิลเนตร แก้วคำงาม

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกการตลาด

อาจารย์ธนกร สิงห์ตาคำ

อาจารย์ธนกร สิงห์ตาคำ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ธัญรดี นันผาย

อาจารย์ธัญรดี นันผาย

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ก้องภพ สิงห์ตาคำ

อาจารย์ก้องภพ สิงห์ตาคำ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์นุชบา ใจยา

อาจารย์นุชบา ใจยา

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ฐริตา รอบรู้

อาจารย์ฐริตา รอบรู้

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์เมฆินทร์ สิงห์ตาคำ

อาจารย์เมฆินทร์ สิงห์ตาคำ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์วัฒนา หล้าคำมูล

อาจารย์วัฒนา หล้าคำมูล

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์กรกมล ช่างคำ

อาจารย์กรกมล ช่างคำ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์

อาจารย์แสนเดือน ธิปัน

อาจารย์แสนเดือน ธิปัน

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์สุมินตรา มีชัย

อาจารย์สุมินตรา มีชัย

●ฝ่ายบริการการศึกษา●
อาจารย์ภานุพงษ์ แวงวรรณ

อาจารย์ภานุพงษ์ แวงวรรณ

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สงวน ถาวรสวัสดิ์

อาจารย์สงวน ถาวรสวัสดิ์

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์

อาจารย์ภิญญดา เพ็งโสภา

อาจารย์ภิญญดา เพ็งโสภา

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์

อาจารย์นุชจิฬา ราชคม

อาจารย์นุชจิฬา ราชคม

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

อาจารย์แผนกสามัญสัมพันธ์

อาจารย์จันฑิมา มิยกรณ์

อาจารย์จันฑิมา มิยกรณ์

●ฝ่ายบริการการศึกษา●

ฝ่ายทะเบียนและธุรการ

อาจารย์สุกัญญา หนูพวก

อาจารย์สุกัญญา หนูพวก

●งานค้นหาคัดกรอง คัดเลือกผู้เรียน●

อาจารย์แผนกบัญชี