ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ดร.ประสิทธิ์ อังกินันทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวปิยะวรรณ คำศรี
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสุวิทย์ แสนบุญ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
นายสุวิชัย ไชยสี
งานปกครอง
นางสาวกิตติยา ชานนตรี
งานที่ปรึกษา
ร.ต.อ. สมยศ ชนเวียน
ครูสอนลูกเสือ/รักษาความปลอดภัย
นางสาวนันทิกานต์ พลภักดี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน