• 042-110476
  • tbacud@gmail.com
  • 243 หมู่12 ถ. อุดร-หนองคาย ต. กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ประกันคุณภาพ

Self - Assessment Report : SAR 2555

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2556

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2557

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2558

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2559

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2560

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2561

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2562

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2563

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here

Self - Assessment Report : SAR 2564

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่

Self - Assessment Report : SAR รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี
Click Here